کمبود پرستار در خوزستان

کمبود پرستار در خوزستان

در ICUها هر تخت باید یک تا دو پرستار داشته باشد اما گاه چهار تا هشت تخت به یک پرستار داده می‌شود و در این شرایط، کیفیت کار کاهش می‌یابد.؛