خوزستان آماده خرید خرما می شود

خوزستان آماده خرید خرما می شود

خوزستان یکی از استانهای بزرگ کشور در زمینه تولید خرماهای صنعتی است که بزرگترین تولید این استان در زمینه خرما متعلق به خرمای استعمران است که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور این محصول باارزش خریداران دست به نقدی دارد.

میثم حلالی نصب خبرنگار با سابقه جنوب کشور گزینه مناسب تصدی مدیریت روابط عمومی شرکت تعاون روستایی خوزستان

میثم حلالی نصب خبرنگار با سابقه جنوب کشور گزینه مناسب تصدی مدیریت روابط عمومی شرکت تعاون روستایی خوزستان

شنیده ها حاکی ست میثم حلالی نصب خبرنگار با سابقه جنوب کشور با نزدیک به دو دهه فعالیت رسانه ای گزینه تصدی مدیریت روابط عمومی شرکت تعاون روستایی خوزستان شده است. بخشی از سوابق وی به شرح ذیل است: *سردبیر روزنامه هما خوزستان *صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری پل سفید *سردبیر نشریه سراسری […]؛